• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg

Aktualności

 

Informacje

 

Informacja w sprawie zmiany numeru konta bankowego:

Z dniem 21 listopada 2016r. zostaje zmieniony rachunek bankowy dla wpłat z tytułu dochodów budżetowych (opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty roczne, korzystanie z przystanków autobusowych i inne),

nowy numer rachunku w Banku PKO BP SA:

53 1020 2528 0000 0602 0453 3949

 

Informacja w sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 1090K.

Otwórz

 

Korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Olkuski.

 

Wniosek  -  do pobrania

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym  (t.j.Dz.U.2015 poz.1440).
 2. Uchwała Nr XV/184/2012 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 20.06.2012r. w sprawie wykazu istniejących przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach powiatowych na terenie powiatu olkuskiego.
 3. Uchwała Nr XVI/147/2016 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 16 marca 2016r. (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z dnia 25 marca 2016r. poz. 1989).

 

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych położonych w ciągu dróg powiatowych Powiatu Olkuskiego.
 2. Projekt rozkładu jazdy sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012r. w sprawie rozkładów jazdy (Dz.U.2012 poz.451) oraz wykaz obsługiwanych przystanków określonych w załączniku do Uchwały Nr XV/184/2012 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 20 czerwca 2012r.
 3. Mapa (schemat) połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami położonymi w ciągu dróg powiatowych Powiatu Olkuskiego.
 4. Kserokopia zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.
 5. Oryginał potwierdzenia uiszczenia opłaty za korzystanie z przystanków położonych w ciągu dróg powiatowych Powiatu Olkuskiego.

Opłaty:

 1. Na podstawie Uchwały Nr XVI/147/2016 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 16 marca 2016r. w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Olkuskiego oraz pobierania opłat / w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych będą pobierane opłaty w wysokości:
  a). 0,03 PLN za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym w przypadku pojazdów o pojemności do 20 miejsc,
  b). 0,05 PLN za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym w przypadku pojazdów o pojemności powyżej 20 miejsc.
 2. Wysokość opłat ustalana będzie jako iloczyn ilości zatrzymań środków transportu w ciągu minimum trzech miesięcy i wysokości stawki określonej w punkcie 1.
 3. Opłatę należy uiszczać na konto Zarządu Drogowego w Olkuszu: Bank Pekao S.A. o/Olkusz nr
  52 1240 4748 1111 0000 4872 3237 w ciągu 14 dni od daty otrzymania noty księgowej.

For a professional business hosting we highly recommend hostgator review or cloud hosting